X

Languages

Change the language to your preferred choice.

× Login Register Leaderboards Betaboards Tracks The Bunker Events Search About
Midnight Club: Week 6 - Events - Trials Frontier

Home / Events Hub / Midnight Club: Week 6

Midnight Club: Week 6
Last Updated: 16/02/2017 16:57

Start: 27/12/2016 11:00 - End: 31/12/2016 10:59
Riders: 83,052
iOS: 35,432 - Android: 47,620

Mixed Leaderboard

PosRider / Level TimeFaultsPercentageBikeUpgrades
1 (1) FR-LocKDowN (52) 🤩 16.254 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
2 (2) JUST-GR33N (55) 16.356 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
3 (2) manchester_ctid (58) 16.316 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
4 (3) Novastxr (42) 🤩 16.441 0 0.00% Donkey 1/3/2/2
5 (3) EG-Khaled-TFG (51) 16.349 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
6 (4) RedTigah (57) 16.456 0 0.00% Donkey 8/8/8/8
7 (4) GTdave (52) 🤩 16.448 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
8 (5) mashpotato-TFG (49) 16.531 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
9 (5) Mirovus.RoadTM (37) 16.482 0 0.01% Donkey
10 (6) Nesox_ (53) 16.545 0 0.01% Donkey 8/8/8/8
11 (6) titovea_DEAD (48) 16.563 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
12 (7) carterclem7 (59) 16.549 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
13 (7) big_ligands (46) 16.595 0 0.01% Donkey 9/10/10/10
14 (8) Dubeatz (49) 16.603 0 0.01% Donkey 6/6/6/6
15 (8) Akrasiia (51) 16.630 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
16 (9) Somnic (51) 16.619 0 0.01% Donkey 5/5/5/5
17 (9) DISTURB3D-TFG (49) 🤩 16.638 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
18 (10) RogerLeeCN (57) 16.623 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
19 (10) HeaverBeaver115 (50) 16.666 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
20 (11) BaDBoY53-TFG (53) 🤩 16.666 0 0.01% Donkey 9/10/10/10
21 (11) TR1N1DAD.T3F (40) 16.671 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
22 (12) F8L_Shot (51) 16.693 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
23 (12) ToohT.T3F (62) 16.698 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
24 (13) IT-polTFG (52) 🤩 16.699 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
25 (13) JasonBR13-TBR (50) 16.763 0 0.02% Donkey 7/8/8/7
26 (14) RF_Davydov_Ivan (55) 16.706 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
27 (14) TM_Oficer_85_GT (55) 16.779 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
28 (15) RU-DarkNex-TFG (53) 16.720 0 0.02% Donkey 9/10/9/9
29 (15) NSP_I_VeNoMz (42) 16.846 0 0.02% Donkey 10/5/10/5
30 (16) del220520085108 (61) 16.744 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
31 (16) furNo. (44) 16.854 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
32 (17) Guslja (33) 16.757 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
33 (17) Vandal_K. (48) 16.871 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
34 (18) adrienaz (49) 16.770 0 0.02% Donkey 9/10/9/9
35 (18) francis70381 (50) 🤩 16.914 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
36 (19) UK-Clown (43) 🤩 16.776 0 0.02% Donkey 5/5/5/5
37 (19) osashi_ (57) 16.922 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
38 (20) CZE-VaNa91 (58) 🤩 16.780 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
39 (20) IT-Drummer (44) 🤩 16.924 0 0.02% Donkey 2/7/8/6
40 (21) RADdad2014-TFG (54) 🤩 16.790 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
41 (21) Algerian-Rider (75) 16.925 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
42 (22) del220512042601 (45) 🤩 16.799 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
43 (22) TM_SashHD_GT (55) 16.932 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
44 (23) USA-Tom-TTT (40) 16.866 0 0.03% Donkey
45 (23) SmolSir (43) 16.937 0 0.03% Donkey
46 (24) EvilT3rminat0r (35) 16.942 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
47 (25) PimpDaddyRay (58) 16.888 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
48 (26) CN_angang (52) 16.899 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
49 (26) w1l4g52t4r-TFG (40) 16.960 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
50 (27) BubbelZ89 (54) 🤩 16.899 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
51 (27) TM_Mostovik_GT (50) 16.963 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
52 (28) CN-_-GRT90ZCP (38) 16.939 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
53 (28) y6uBayou (43) 16.966 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
54 (29) WellHD (55) 16.945 0 0.03% Donkey 9/10/10/10
55 (29) T3FYirannor-TFG (48) 16.987 0 0.03% Donkey 10/10/10/9
56 (30) Martimen2-TFG (53) 🤩 16.947 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
57 (30) PhitosBR (55) 🤩 16.990 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
58 (31) CN-ZhaoRiTian (58) 16.954 0 0.04% Donkey 10/9/9/9
59 (31) SPARROW.RUS (53) 17.013 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
60 (32) beercan-TFG (48) 🤩 16.956 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
61 (33) Borads16 (49) 🤩 16.971 0 0.04% Donkey 1/2/1/1
62 (33) Mozart08-TBR (53) 🤩 17.024 0 0.04% Donkey 8/7/7/7
63 (34) RF_Mortiferus (43) 16.976 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
64 (35) AUT-CenTuy-TTT (49) 🤩 16.976 0 0.04% Donkey 2/2/2/2
65 (35) le.stig.du30 (52) 🤩 17.031 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
66 (36) pipster2014-TFG (61) 16.986 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
67 (36) Bromigo22-TFG (44) 17.032 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
68 (37) grantarend (51) 16.995 0 0.04% Donkey 7/7/7/6
69 (37) Marco-CC-51510 (56) 🤩 17.057 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
70 (38) Mrots111 (48) 16.998 0 0.05% Donkey
71 (38) RUS-Bostan (70) 17.066 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
72 (39) keSo0-TFG (43) 🤩 17.005 0 0.05% Donkey 9/10/9/10
73 (40) PH-elokko13-TFG (55) 🤩 17.006 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
74 (40) Ghisone_T3F (51) 🤩 17.074 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
75 (41) RF_HIGH_FIVE (44) 17.011 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
76 (41) UcanTakeTheWin (51) 17.079 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
77 (42) Strider.... (52) 17.020 0 0.05% Donkey 6/5/5/5
78 (42) Fanquery (75) 17.082 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
79 (43) Bazzil4eg (56) 17.021 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
80 (43) Grimees (51) 🤩 17.094 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
81 (44) Danger-TFG (56) 17.030 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
82 (45) USA-Liam_G-TFG (24) 17.032 0 0.05% Donkey
83 (45) Bullshiit44 (49) 17.109 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
84 (46) pietroberreta (47) 🤩 17.032 0 0.06% Donkey
85 (46) WastedZymbol (48) 🤩 17.110 0 0.06% Donkey 8/8/9/7
86 (47) del211115122808 (52) 17.036 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
87 (48) rjc05 (55) 17.057 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
88 (48) ElPanaa (61) 17.122 0 0.06% Donkey 8/9/8/8
89 (49) ImSwegg (32) 17.064 0 0.06% Donkey
90 (49) Angel_Eye-AZE (56) 17.124 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
91 (50) ZOMBIEJON-TFG (41) 🤩 17.071 0 0.06% Donkey 7/9/7/8
92 (50) de_Leto (46) 17.129 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
93 (51) ITGE-Power (59) 🤩 17.072 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
94 (51) d-e-n-i-ss-068 (53) 17.132 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
95 (52) IT-Cairo (46) 🤩 17.079 0 0.06% Donkey 2/4/3/3
96 (52) CA-MtHFkAJoNeZ (51) 17.132 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
97 (53) tha_hoff (49) 17.086 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
98 (54) Liam (19) 17.093 0 0.07% Donkey
99 (54) Jokerlosh35 (54) 🤩 17.149 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
100 (55) VN-red_drop-FFG (56) 17.094 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
101 (55) BrokSlawyeer (44) 17.153 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
102 (56) Zorn555 (53) 🤩 17.094 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
103 (56) edwin_henao9 (49) 17.155 0 0.07% Donkey
104 (57) Fre130 (57) 17.097 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
105 (57) Sl1mboy84_T3F (59) 17.155 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
106 (58) Rastaal (56) 17.099 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
107 (58) Mar-viin (52) 17.162 0 0.07% Donkey 6/6/6/6
108 (59) MartinUchihaTFG (52) 17.099 0 0.07% Donkey 9/10/9/10
109 (59) bolshakov777666 (75) 17.166 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
110 (60) GenerationWild (55) 🤩 17.107 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
111 (60) del220520034803 (48) 17.170 0 0.07% Donkey 1/7/3/6
112 (61) IT-ElioC (54) 17.107 0 0.07% Donkey 9/10/10/10
113 (61) VK.Dyusha (43) 17.177 0 0.07% Donkey
114 (62) lesorsier (58) 17.107 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
115 (62) yari_dag (41) 17.182 0 0.07% Donkey
116 (63) lazyrage (57) 17.112 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
117 (63) portsam (50) 17.191 0 0.08% Donkey 10/10/10/9
118 (64) nam20112011 (57) 17.113 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
119 (64) Rustyfication (51) 🤩 17.191 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
120 (65) Dalasis (46) 17.116 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
121 (66) Dr.Snuggles.420 (53) 🤩 17.116 0 0.08% Donkey 9/10/10/9
122 (66) NO-bwestlie (59) 17.199 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
123 (67) CPR-shock (52) 🤩 17.116 0 0.08% Donkey 9/10/10/10
124 (67) flooodi (51) 17.214 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
125 (68) banker3456 (64) 17.132 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
126 (68) AngeloKaulas21 (51) 17.216 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
127 (69) axel_TFG (53) 🤩 17.139 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
128 (69) BEADGCEA (58) 17.221 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
129 (70) adumbrated (55) 17.140 0 0.08% Donkey
130 (71) del211115032411 (49) 17.149 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
131 (71) NOBBYHOBSON (55) 🤩 17.237 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
132 (72) KillaBee-23 (53) 17.149 0 0.09% Donkey 9/10/10/10
133 (72) chrismitchebNhy (45) 17.238 0 0.09% Donkey 8/7/10/7
134 (73) Jaysonious (47) 17.149 0 0.09% Donkey
135 (73) CagBall (50) 17.240 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
136 (74) UpsettingStr011 (59) 17.158 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
137 (74) DaVe2432 (52) 17.242 0 0.09% Donkey 5/5/6/5
138 (75) RF_DanilkA (56) 🤩 17.163 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
139 (76) Nicky940601 (41) 🤩 17.165 0 0.09% Donkey 3/3/3/3
140 (76) TM_Kost_GT (51) 17.249 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
141 (77) Husaberg-TFG (47) 🤩 17.166 0 0.09% Donkey
142 (77) A-AA-01-08 (49) 17.249 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
143 (78) CH-Stoney (52) 🤩 17.166 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
144 (78) Digits-TFG (44) 🤩 17.255 0 0.09% Donkey 3/4/4/3
145 (79) juliengentin (58) 17.171 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
146 (79) DanteCronous (54) 🤩 17.266 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
147 (80) Ch4er0n (54) 17.177 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
148 (80) FR-KingxX7 (53) 17.279 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
149 (81) dozia72 (48) 🤩 17.177 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
150 (82) KS-DenKo (45) 17.182 0 0.10% Donkey 5/5/5/5
151 (83) CA-Cardinal-TTT (46) 17.182 0 0.10% Donkey
152 (83) NL-wener8-TFG (51) 🤩 17.280 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
153 (84) GER-GR-Kolli (54) 🤩 17.189 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
154 (84) del210630105909 (40) 17.282 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
155 (85) JPN-Yoshiki-TGG (47) 🤩 17.196 0 0.10% Donkey
156 (85) konsole2014 (42) 17.282 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
157 (86) RF_Gladiator (54) 17.197 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
158 (86) CzDevastatorTFG (52) 🤩 17.287 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
159 (87) RF_dorleonski (54) 17.199 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
160 (87) SCV20 (44) 17.289 0 0.10% Donkey
161 (88) #TF-Shoma (45) 17.199 0 0.11% Donkey
162 (88) Dr__Cox (52) 17.292 0 0.11% Donkey 8/9/9/7
163 (89) RF_Morata (54) 17.205 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
164 (89) ghorik2014 (36) 17.296 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
165 (90) abdoulcuong (55) 17.206 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
166 (91) TELBOY1977 (51) 🤩 17.209 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
167 (91) Bullydog2ndact (52) 17.308 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
168 (92) UK-BuRNZeE (49) 🤩 17.211 0 0.11% Donkey 7/7/7/8
169 (92) AFCV10 (50) 17.308 0 0.11% Donkey 2/6/9/10
170 (93) bojoh (54) 17.216 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
171 (94) mtoksnit (56) 17.221 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
172 (94) O1mark (44) 17.309 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
173 (95) kingjouet (55) 17.221 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
174 (95) Blinoff69 (55) 17.312 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
175 (96) andrews3697 (41) 🤩 17.225 0 0.12% Donkey
176 (96) del210804082613 (57) 17.316 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
177 (97) biolog_usu (54) 17.231 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
178 (97) Margonem10029 (42) 🤩 17.316 0 0.12% Donkey
179 (98) ZnamTeam (49) 17.232 0 0.12% Donkey 4/4/6/6
180 (98) Devastrator-TFG (51) 17.320 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
181 (99) hatleyjm (52) 17.238 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
182 (100) USA-AMW17 (52) 17.239 0 0.12% Donkey 8/7/8/7
183 (101) FR_e0wn (55) 17.244 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
184 (101) Nippuz-TFG (51) 17.341 0 0.12% Donkey
185 (102) huaqwangyh (62) 17.249 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
186 (102) benearwaker23 (47) 17.341 0 0.12% Donkey
187 (103) CZE-Barton-TFG (54) 🤩 17.256 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
188 (103) del210519103708 (45) 17.343 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
189 (104) tig31 (59) 17.258 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
190 (104) max51buzz (48) 🤩 17.349 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
191 (105) US-dustincana22 (50) 🤩 17.272 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
192 (105) Foker_Uno (52) 17.349 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
193 (106) Rocknrolll21 (53) 17.276 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
194 (106) mrexclusive91 (45) 17.353 0 0.13% Donkey 6/6/6/6
195 (107) RF_abram-ss (49) 17.282 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
196 (107) creme374 (46) 17.355 0 0.13% Donkey 8/9/9/9
197 (108) Brynk-TFG (55) 🤩 17.282 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
198 (108) petrolero1983 (55) 17.356 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
199 (109) saramarras148 (49) 17.287 0 0.13% Donkey 8/8/8/8
200 (109) del210421105404 (51) 17.364 0 0.13% Donkey 8/9/9/9
201 (110) BR-jmaraujo (52) 17.289 0 0.13% Donkey 9/10/10/10
202 (110) del210329124705 (44) 17.373 0 0.13% Donkey 10/10/10/9
203 (111) IT-CarloF (45) 17.295 0 0.13% Donkey 1/3/2/3
204 (111) bbarna79 (53) 17.378 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
205 (112) jssqdashi1230 (9) 17.299 0 0.13% Donkey
206 (112) VIE_huunghia (45) 17.379 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
207 (113) SmileyJ-TFG (51) 🤩 17.305 0 0.14% Donkey 9/10/10/10
208 (113) Tamerch (53) 17.382 0 0.14% Donkey 8/8/8/8
209 (114) motorbike007 (57) 17.306 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
210 (114) On___7 (53) 17.382 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
211 (115) FR-Andre-2101 (58) 17.308 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
212 (115) skendik (56) 17.382 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
213 (116) caibaogou (61) 17.308 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
214 (116) AkEyE (51) 17.391 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
215 (117) JP-Yoshbell-TDF (53) 🤩 17.396 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
216 (118) Clopzilla (48) 17.311 0 0.14% Donkey 4/4/3/3
217 (118) Danger-TFG (56) 17.399 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
218 (119) HuKakou (51) 17.311 0 0.14% Donkey 9/10/9/10
219 (119) Aquaw2 (44) 17.407 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
220 (120) Guardian1990 (40) 17.313 0 0.14% Donkey
221 (120) taylordusan (44) 17.410 0 0.14% Donkey 3/5/5/5
222 (121) ScreenCrash (50) 17.316 0 0.15% Donkey 7/6/7/6
223 (121) Zetesen (49) 17.412 0 0.15% Donkey
224 (122) link42586 (65) 17.316 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
225 (122) RoninBladeX (38) 17.416 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
226 (123) tealbutt (56) 17.316 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
227 (124) RX57000 (63) 17.316 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
228 (124) TM_arsrock_GT (58) 17.426 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
229 (125) newfdogg (56) 17.316 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
230 (125) VK_Oops (46) 17.427 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
231 (126) ESP-Juanan_1984 (52) 🤩 17.323 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
232 (126) mig514 (55) 17.429 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
233 (127) NIGG360 (55) 17.324 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
234 (127) BG-NooBaga-TFG (52) 17.430 0 0.15% Donkey 5/5/5/5
235 (128) sprk- (47) 17.325 0 0.15% Donkey 3/6/4/4
236 (129) Zafiro111 (62) 🤩 17.327 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
237 (129) TM_IceStorM_GT (41) 17.432 0 0.16% Donkey
238 (130) GrofRacer (48) 17.328 0 0.16% Donkey 2/3/2/2
239 (131) RF_vokdalg (51) 🤩 17.329 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
240 (131) TM_AlexV_GT (49) 17.436 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
241 (132) Showdiesel18 (47) 🤩 17.329 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
242 (132) metal_boy81 (46) 17.437 0 0.16% Donkey 1/1/1/2
243 (133) del220703053114 (58) 17.330 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
244 (133) Daacht (49) 🤩 17.437 0 0.16% Donkey 5/5/5/5
245 (134) tak.i (59) 17.332 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
246 (134) engage_anatt1 (53) 🤩 17.440 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
247 (135) JPN-Lous31 (57) 🤩 17.332 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
248 (135) RoCk.aNd.RoLL (31) 17.442 0 0.16% Donkey
249 (136) KadeDontCare (58) 17.335 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
250 (136) del210519101005 (29) 17.443 0 0.16% Donkey
251 (137) RF_Evgen40rus (57) 🤩 17.339 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
252 (137) TJ19881 (51) 17.449 0 0.16% Donkey 3/3/3/3
253 (138) CZE-pekso-TFG (51) 🤩 17.339 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
254 (138) Markolodon-TFG (50) 🤩 17.454 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
255 (139) TR-MehmetAli (50) 🤩 17.340 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
256 (139) del210405060605 (20) 17.455 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
257 (140) Carterclem7 (40) 17.342 0 0.17% Donkey
258 (140) Alen77-SLO (43) 17.457 0 0.17% Donkey
259 (141) DabboD (56) 🤩 17.342 0 0.17% Donkey 9/9/10/9
260 (141) Digriz095 (49) 🤩 17.466 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
261 (142) Chrono1202 (51) 17.343 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
262 (142) jeebcasier (75) 17.466 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
263 (143) cvyatoshek (51) 17.343 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
264 (143) ArmoredLion (51) 17.466 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
265 (144) SongBird130 (53) 17.344 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
266 (144) PL-Euro789-TFG (40) 17.466 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
267 (145) rodrigo_31 (49) 17.346 0 0.17% Donkey 6/6/7/6
268 (145) Nasferatu-TFG (46) 🤩 17.471 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
269 (146) Linkinjohn (30) 17.346 0 0.18% Donkey
270 (146) brayan970717 (51) 17.474 0 0.18% Donkey 8/7/7/8
271 (147) Parkour (34) 17.349 0 0.18% Donkey
272 (147) Sandholm (44) 17.474 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
273 (148) Spudgers (51) 17.353 0 0.18% Donkey 4/10/7/6
274 (148) ViktorPutin2014 (58) 17.476 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
275 (149) R.O.N.A.L.D.O (72) 17.354 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
276 (150) DonaldM-TFG (47) 🤩 17.354 0 0.18% Donkey 9/9/9/9
277 (150) G0n2222 (41) 17.480 0 0.18% Donkey
278 (151) aaronwilson1884 (39) 🤩 17.362 0 0.18% Donkey
279 (151) del220928075002 (41) 17.482 0 0.18% Donkey 1/1/0/0
280 (152) Darkelt1X (52) 17.364 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
281 (152) Centoss95 (47) 17.482 0 0.18% Donkey 3/3/3/2
282 (153) RF_alex88 (52) 🤩 17.366 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
283 (153) del220701025403 (44) 17.482 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
284 (154) JohnyBobBob (49) 17.366 0 0.19% Donkey 6/6/6/6
285 (154) JohnLuckyCharm (75) 17.482 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
286 (155) Mariusz-TFG (43) 🤩 17.376 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
287 (155) matthias_peeter (56) 17.482 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
288 (156) mrtipsy (60) 17.377 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
289 (156) darkho72se (53) 17.489 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
290 (157) Akashi75 (40) 17.377 0 0.19% Donkey
291 (157) olegbegamentov (59) 17.489 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
292 (158) xixi110007 (8) 17.377 0 0.19% Donkey
293 (158) CHG420 (47) 17.491 0 0.19% Donkey 9/10/10/10
294 (159) RF_LoneWanderer (56) 17.378 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
295 (159) EST-ManWez-TFG (52) 17.491 0 0.19% Donkey 3/2/1/2
296 (160) aureliemarmande (55) 17.379 0 0.19% Donkey 10/10/10/9
297 (160) A.Zarno (51) 17.492 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
298 (161) confuserrr (55) 17.380 0 0.19% Donkey 9/9/9/8
299 (162) BOBAHHACAMOKATE (47) 17.382 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
300 (162) del220706061606 (50) 17.493 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
301 (163) thanos055-TFG (58) 17.382 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
302 (163) for_friends2006 (59) 17.494 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
303 (164) iceFishSong (42) 17.382 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
304 (164) DirtyChad0ne (75) 17.497 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
305 (165) hdk1991-TFG (49) 🤩 17.385 0 0.20% Donkey 7/9/9/6
306 (165) remezvand (48) 17.498 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
307 (166) JPN-takatsuking (52) 17.389 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
308 (166) SpiTdEmOn.. (58) 17.499 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
309 (167) IT-Redorks (50) 🤩 17.499 0 0.20% Donkey 6/7/7/7
310 (168) damiankusik14 (55) 17.392 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
311 (168) vistik1983 (54) 17.499 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
312 (169) del211114053709 (45) 🤩 17.393 0 0.20% Donkey 2/2/2/2
313 (169) del210630035604 (51) 17.499 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
314 (170) del210519114411 (53) 17.394 0 0.20% Donkey 6/5/7/6
315 (170) Posesolo (49) 17.503 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
316 (171) CN-dAjIaO (55) 17.395 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
317 (171) brucecc (46) 🤩 17.507 0 0.21% Donkey 1/1/1/2
318 (172) CraZywiZom (52) 17.397 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
319 (172) Balshopping (58) 17.512 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
320 (173) GER-KillerSnake (54) 🤩 17.398 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
321 (173) prmms94 (40) 17.512 0 0.21% Donkey 1/2/1/2
322 (174) PapaFrey (53) 17.398 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
323 (174) d3rti3n (52) 17.514 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
324 (175) jenniefrickes (59) 🤩 17.399 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
325 (176) hydro2552 (56) 17.399 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
326 (176) C-Speed.T3F (51) 🤩 17.515 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
327 (177) Mario3309 (59) 17.399 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
328 (177) SK-Faklmen (55) 17.516 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
329 (178) FR-Sofiane (58) 17.404 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
330 (178) ninjago0303 (51) 17.516 0 0.21% Donkey 4/7/5/6
331 (179) mtoksnit2 (41) 17.407 0 0.22% Donkey
332 (179) FENERBAHCE.60 (53) 17.520 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
333 (180) ruslankolotilo (56) 17.410 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
334 (180) saha210190 (54) 17.523 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
335 (181) del220708055209 (54) 17.416 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
336 (181) ed3nberg (54) 🤩 17.525 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
337 (182) Younissi (49) 17.416 0 0.22% Donkey 9/9/10/9
338 (182) OfficerReff (46) 17.525 0 0.22% Donkey 5/5/5/5
339 (183) LastActionHer0 (63) 17.416 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
340 (183) MrScholesNW (52) 17.527 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
341 (184) xitooner (54) 17.424 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
342 (184) RastaMath69 (51) 🤩 17.528 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
343 (185) MrDeafPower-TFG (52) 17.425 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
344 (186) bigB0NER (57) 17.427 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
345 (186) Vetl_86 (55) 17.531 0 0.22% Donkey 9/9/10/8
346 (187) metjammer (47) 🤩 17.428 0 0.23% Donkey 9/9/8/9
347 (187) Zycoii (60) 🤩 17.532 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
348 (188) tommyp24 (56) 17.428 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
349 (188) ElColoLoco (54) 🤩 17.537 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
350 (189) Guunners (47) 17.429 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
351 (189) droanddry (59) 17.539 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
352 (190) AlexG-420-TFG (45) 🤩 17.436 0 0.23% Donkey 7/8/8/8
353 (190) TM_Stab1905_GT (57) 17.541 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
354 (191) Julian8091 (43) 17.440 0 0.23% Donkey
355 (191) IBlubbiI (45) 🤩 17.542 0 0.23% Donkey 6/7/6/6
356 (192) kepasatxo (59) 17.441 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
357 (193) callipygousd (57) 17.441 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
358 (193) Peri_Go... (54) 17.543 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
359 (194) TELARIX (46) 🤩 17.543 0 0.23% Donkey
360 (195) ll_Turbo_ll (41) 🤩 17.446 0 0.23% Donkey 1/2/2/2
361 (195) del201210064602 (43) 17.545 0 0.23% Donkey 4/4/4/4
362 (196) huggotron (60) 17.447 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
363 (196) Xniper-TFG (39) 🤩 17.547 0 0.24% Donkey
364 (197) Snisk. (57) 17.449 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
365 (197) inthecubelol (13) 17.548 0 0.24% Donkey
366 (198) giuliabelis (56) 17.455 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
367 (198) Caleb31013 (54) 17.557 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
368 (199) seregaveselkin (56) 17.459 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
369 (199) TM_MadCanis_GT (48) 17.558 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
370 (200) US-cazgal (52) 17.460 0 0.24% Donkey 3/3/5/4
371 (201) LinkinJon-TFG (49) 17.465 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
372 (201) vaperbreizh (59) 17.560 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
373 (202) Stavy (34) 17.466 0 0.24% Donkey
374 (202) martin (42) 17.560 0 0.24% Donkey
375 (203) psmitty99 (52) 17.466 0 0.24% Donkey 9/9/9/9
376 (203) TM_ThundeR_GT (59) 17.563 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
377 (204) del210422122709 (39) 🤩 17.471 0 0.25% Donkey
378 (204) DaTippKicker (49) 🤩 17.563 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
379 (205) jwb54 (48) 17.471 0 0.25% Donkey 8/8/8/9
380 (205) benny261002016 (47) 🤩 17.566 0 0.25% Donkey 6/7/7/6
381 (206) Zycoii (60) 🤩 17.473 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
382 (206) Roccomonuplay (52) 17.566 0 0.25% Donkey 10/3/10/9
383 (207) Don_Pedrro (58) 17.473 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
384 (207) Grand_by (41) 17.566 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
385 (208) Beavers4everTFG (51) 🤩 17.474 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
386 (208) brandoduque (61) 17.566 0 0.25% Donkey 8/8/8/8
387 (209) FR-Giovanny (44) 17.476 0 0.25% Donkey 7/7/7/6
388 (209) PL-k4kshi-TFG (52) 🤩 17.573 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
389 (210) shano2234 (51) 17.477 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
390 (210) del210519074004 (49) 17.573 0 0.25% Donkey 7/7/7/7
391 (211) Inspair84Dead (44) 17.576 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
392 (212) AndreiTk30 (56) 17.479 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
393 (212) H3lloJoe (61) 17.576 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
394 (213) wellis321 (57) 17.480 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
395 (213) FUSHI063 (57) 🤩 17.576 0 0.26% Donkey 10/10/9/9
396 (214) BIGMAN-1080 (53) 17.482 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
397 (214) hippybongo (51) 17.577 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
398 (215) w0rmmm (51) 17.487 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
399 (215) darkbator (51) 17.578 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
400 (216) maks2808 (47) 17.489 0 0.26% Donkey 7/7/8/7
401 (216) alex_crazy_89 (54) 17.580 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
402 (217) Paul (40) 17.490 0 0.26% Donkey
403 (217) Trials.EGY (32) 17.581 0 0.26% Donkey
404 (218) I.LOVE.OKAPI (49) 17.496 0 0.26% Donkey 6/6/5/5
405 (218) simonschwartz19 (64) 17.581 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
406 (219) blucks.alvarado (51) 🤩 17.497 0 0.26% Donkey 10/10/10/9
407 (219) guest-kKg60eLO (47) 🤩 17.581 0 0.26% Donkey 7/8/7/8
408 (221) Shakers77 (43) 17.499 0 0.27% Donkey 3/3/5/4
409 (222) US-drfaq2 (53) 17.499 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
410 (222) zV_Nexus (47) 17.582 0 0.27% Donkey 3/3/3/3
411 (223) MY-AKU-CENDAWAN (52) 17.582 0 0.27% Donkey 5/5/5/5
412 (223) MarkkuOhtava (54) 🤩 17.505 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
413 (224) ANN0YINGonXBOX (43) 17.508 0 0.27% Donkey
414 (224) TM_FrostDM_GT (49) 17.582 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
415 (225) freddythevenod (57) 17.509 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
416 (225) terminalshik (60) 17.586 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
417 (226) chris.u1990 (61) 17.509 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
418 (226) cubsenior (64) 17.587 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
419 (227) sebastienp11 (54) 17.510 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
420 (227) Guunners (40) 17.588 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
421 (228) mca192 (56) 17.516 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
422 (228) tomtraimond (48) 17.589 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
423 (229) Clooneymann (56) 🤩 17.591 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
424 (230) S0ulskiller (41) 17.519 0 0.28% Donkey
425 (230) PNPYJ (47) 17.593 0 0.28% Donkey
426 (231) unclebobbyb83 (48) 🤩 17.522 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
427 (231) guest-x9vKwWHK (41) 17.595 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
428 (232) schnecko2002 (61) 17.523 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
429 (232) TF_DBOPHIK_BY (45) 17.598 0 0.28% Donkey 7/4/3/3
430 (233) Waidee (49) 🤩 17.523 0 0.28% Donkey
431 (233) Mausermur (53) 17.599 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
432 (234) xXric1993Xx-TFG (51) 🤩 17.599 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
433 (234) RF_Rezzoxe (75) 🤩 17.525 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
434 (235) ZegosofT48 (39) 17.527 0 0.28% Donkey
435 (236) JPN-Naas (51) 17.527 0 0.28% Donkey 5/5/5/5
436 (236) koudecross (50) 17.599 0 0.28% Donkey 9/9/8/9
437 (237) llDumptruckll (48) 17.528 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
438 (237) davestaco (54) 17.599 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
439 (238) DegFred (53) 17.532 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
440 (238) del220727050006 (38) 17.599 0 0.29% Donkey
441 (239) Karvaparoni (60) 17.532 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
442 (239) kharismax (46) 17.599 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
443 (240) SpeedForNeed (55) 17.532 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
444 (240) roel_de_vroom (48) 🤩 17.599 0 0.29% Donkey
445 (241) barrosorenato (57) 17.532 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
446 (241) flyingkiwi-tfg (49) 17.603 0 0.29% Donkey 9/10/10/10
447 (242) Major_Feny (51) 17.537 0 0.29% Donkey 9/9/9/8
448 (242) CA-FastMatti05 (52) 🤩 17.608 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
449 (243) iwillnotwin257 (56) 17.538 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
450 (243) Kanasonic_T3F (49) 🤩 17.609 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
451 (244) King_Daviz (44) 17.539 0 0.29% Donkey
452 (244) OJ_Hype (53) 17.613 0 0.29% Donkey 9/9/9/10
453 (245) OldDude51 (52) 🤩 17.541 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
454 (245) fney1994 (45) 17.616 0 0.29% Donkey 3/4/4/4
455 (246) potato... (49) 17.541 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
456 (246) imthetool (47) 17.616 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
457 (247) del220403095001 (56) 17.541 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
458 (247) S_Kobayashi (56) 17.619 0 0.30% Donkey
459 (248) RarePePexD (51) 17.546 0 0.30% Donkey 2/2/2/2
460 (248) Byka_HA_Bike (52) 17.621 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
461 (249) davidericca3 (57) 17.548 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
462 (249) Elvingsson (54) 17.621 0 0.30% Donkey 9/8/10/8
463 (250) buycut2s (63) 17.548 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
464 (250) nksmd (38) 17.621 0 0.30% Donkey
465 (251) xQCx_MANIIAK (41) 🤩 17.549 0 0.30% Donkey 3/6/5/5
466 (251) PrOxAnto (48) 17.622 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
467 (252) FR-Maxros (52) 17.553 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
468 (252) Autentiko (75) 🤩 17.622 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
469 (253) thequotidian (54) 17.555 0 0.30% Donkey 9/10/10/10
470 (253) sanymas (56) 🤩 17.623 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
471 (254) what3if (42) 17.557 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
472 (254) stronghammer53 (52) 17.627 0 0.31% Donkey 6/5/6/5
473 (255) del220629094905 (54) 17.558 0 0.31% Donkey 7/7/7/7
474 (255) slcbear1920 (39) 17.628 0 0.31% Donkey
475 (256) FR-Laurentg-T3F (52) 17.558 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
476 (256) Boschinator (53) 17.629 0 0.31% Donkey
477 (257) Gacha20001 (48) 17.562 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
478 (257) hagra22 (47) 🤩 17.630 0 0.31% Donkey
479 (258) del220810084402 (43) 17.563 0 0.31% Donkey
480 (258) johnlore (75) 🤩 17.631 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
481 (259) StableCoder (52) 17.565 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
482 (259) zeushog (51) 17.632 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
483 (260) GR-lazos300 (57) 17.565 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
484 (260) Jonskovicsky (57) 17.637 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
485 (261) VK_farx2011 (54) 17.566 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
486 (261) YojimBob_ (56) 🤩 17.641 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
487 (262) roscious1 (57) 17.566 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
488 (262) blalock_odd44 (53) 17.643 0 0.32% Donkey 4/6/6/7
489 (263) FR-DjBobo (51) 17.571 0 0.32% Donkey 7/7/7/7
490 (263) stasyapelman (57) 17.643 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
491 (264) ESP-bojpoveda (53) 17.572 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
492 (264) bahamut589 (48) 17.643 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
493 (265) Wazzu2k (47) 🤩 17.573 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
494 (265) alexandrov2386 (55) 17.646 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
495 (266) CN_allisture (56) 17.574 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
496 (266) Hubba-TFG (40) 🤩 17.649 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
497 (267) Krivo712 (49) 17.576 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
498 (267) Shadykilla420me (36) 17.649 0 0.32% Donkey
499 (268) suicyco2TFG (40) 🤩 17.579 0 0.32% Donkey
500 (268) poju2008 (22) 17.649 0 0.32% Donkey
501 (269) agv007 (57) 17.580 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
502 (269) julianesponda (52) 🤩 17.656 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
503 (270) retrogamerjp (54) 🤩 17.580 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
504 (270) ziff300 (54) 17.658 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
505 (271) Ritch_M (58) 17.580 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
506 (271) UA_VaniaPups_TM (49) 🤩 17.659 0 0.33% Donkey 4/3/5/3
507 (272) del220709041108 (41) 17.581 0 0.33% Donkey
508 (272) rboddo2014 (53) 17.660 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
509 (274) veedough (48) 17.582 0 0.33% Donkey 5/7/6/6
510 (274) Etimo285 (45) 🤩 17.662 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
511 (275) LoKo6264 (55) 17.587 0 0.33% Donkey 8/8/7/8
512 (275) TM_chehman_GT (50) 17.663 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
513 (276) Cocheesee (51) 17.588 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
514 (276) R-one53 (51) 🤩 17.663 0 0.33% Donkey 9/7/9/8
515 (277) the1topgun (52) 🤩 17.666 0 0.33% Donkey 1/3/2/3
516 (278) centvingttuo (52) 🤩 17.598 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
517 (278) gerry6319 (51) 17.669 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
518 (279) PH-doynikTFG (51) 17.598 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
519 (279) WILLIS7928-TFG (50) 17.672 0 0.34% Donkey 3/3/3/3
520 (280) Masterofscore (54) 17.598 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
521 (280) del220910012305 (52) 17.673 0 0.34% Donkey 9/9/9/9
522 (281) zanewins (54) 17.599 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
523 (281) banjodude186 (35) 17.676 0 0.34% Donkey
524 (282) del220629095309 (58) 17.599 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
525 (282) jorn56 (44) 17.680 0 0.34% Donkey 2/3/3/3
526 (283) UKR-Foz (55) 17.599 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
527 (283) Ihateuplaykk (62) 17.680 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
528 (284) joshuagrove3954 (43) 17.599 0 0.34% Donkey 1/1/1/2
529 (284) Kimizzi-TFG (47) 17.682 0 0.34% Donkey 3/4/3/4
530 (285) xue732 (49) 17.605 0 0.34% Donkey 10/9/10/10
531 (285) jimmyt1982a (49) 17.686 0 0.34% Donkey 6/7/6/6
532 (286) wamboman1 (49) 17.609 0 0.34% Donkey 3/4/4/3
533 (286) abcdefghijkl265 (60) 17.692 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
534 (287) alpat66 (51) 17.612 0 0.35% Donkey 6/7/7/6
535 (287) Minided13 (41) 17.693 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
536 (288) MICK_TUONO (53) 17.613 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
537 (288) Fischi-86 (46) 17.694 0 0.35% Donkey 8/9/8/9
538 (289) The_Kings_Lair (57) 🤩 17.616 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
539 (289) R3t4-TFG (50) 🤩 17.696 0 0.35% Donkey 6/6/6/6
540 (290) del190429011929 (58) 17.616 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
541 (290) Osama.Atef (40) 17.699 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
542 (291) GBUccio (54) 17.616 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
543 (291) Clagnuts74 (56) 17.699 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
544 (292) Predalien13 (52) 17.616 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
545 (293) del211105081003 (48) 17.616 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
546 (293) MJBest2k (54) 17.707 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
547 (294) GeneralPeaceful (52) 17.621 0 0.35% Donkey 9/9/9/10
548 (294) Rizup-TFG (46) 🤩 17.707 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
549 (295) nappy317 (57) 🤩 17.621 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
550 (295) Sanek1906 (62) 17.707 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
551 (296) UKR-ChervinkA (60) 17.623 0 0.36% Donkey 8/9/9/9
552 (296) Electro-Gamer (49) 17.712 0 0.36% Donkey 7/7/6/6
553 (297) donovansalrum5 (49) 17.623 0 0.36% Donkey 7/8/10/7
554 (297) Matias-46- (53) 17.715 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
555 (298) jinraell123 (61) 🤩 17.624 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
556 (298) checknickelson (53) 17.716 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
557 (299) TR-OnurDuyar (49) 🤩 17.624 0 0.36% Donkey 6/7/6/6
558 (299) Seppo-Senpai (36) 17.716 0 0.36% Donkey
559 (300) #TF-ltzMagiic (56) 17.625 0 0.36% Donkey
560 (300) DarthKavera-TBR (52) 🤩 17.716 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
561 (301) movelast (47) 17.625 0 0.36% Donkey 7/7/7/7
562 (301) A54YearOldMan (63) 17.716 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
563 (302) EIKIRON (69) 17.628 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
564 (302) ConfusedRaccoon (45) 🤩 17.716 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
565 (303) wwwSamuelwww (51) 17.721 0 0.36% Donkey 8/8/8/7
566 (304) risolutore1981 (51) 🤩 17.632 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
567 (304) Dr.Atzepeeeng (40) 17.723 0 0.37% Donkey
568 (305) pro100_Vasek (49) 17.632 0 0.37% Donkey 5/6/6/5
569 (305) tchouzes (53) 17.725 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
570 (306) FR-Dodo44 (58) 17.632 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
571 (306) Trypt1990 (50) 17.725 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
572 (307) Tommyratedr (35) 17.632 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
573 (307) del210630064117 (19) 17.726 0 0.37% Donkey
574 (308) matpe313 (53) 17.638 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
575 (308) aurel_bens (52) 17.726 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
576 (309) romainquere (51) 17.640 0 0.37% Donkey 10/10/10/9
577 (309) kelinu14 (53) 17.727 0 0.37% Donkey 7/6/6/6
578 (310) RF_Cherepashkin (54) 🤩 17.641 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
579 (310) IT-Karma (50) 17.728 0 0.37% Donkey 10/10/10/9
580 (311) Sokks. (53) 17.641 0 0.37% Donkey
581 (311) PappaBearNL (49) 17.729 0 0.37% Donkey 5/6/7/6
582 (312) sinoxm (56) 17.641 0 0.38% Donkey 10/9/10/10
583 (312) AGATHIDUM-TFG (51) 17.732 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
584 (313) franciscoleon (54) 17.646 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
585 (313) herbet599 (75) 🤩 17.732 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
586 (314) arp520 (58) 17.647 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
587 (314) rohan1782016 (75) 17.732 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
588 (315) Father_Sergiy (57) 17.649 0 0.38% Donkey 9/10/9/10
589 (315) Fabsukka (52) 17.738 0 0.38% Donkey 4/4/2/4
590 (316) michaelsjo (49) 🤩 17.649 0 0.38% Donkey
591 (316) Artem.RoadTM (34) 17.738 0 0.38% Donkey
592 (317) kistezi (60) 17.649 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
593 (318) del221019065606 (55) 17.657 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
594 (318) RF_Cherepashkin (54) 🤩 17.739 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
595 (319) NO-Aldebaranian (55) 17.657 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
596 (319) PL-pabeL84-TFG (45) 🤩 17.740 0 0.38% Donkey 6/7/6/5
597 (320) vladiiiiiiii (51) 17.657 0 0.39% Donkey 5/6/3/6
598 (320) ahgfickt (55) 17.740 0 0.39% Donkey 8/8/8/8
599 (321) FHSpectre (56) 17.657 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
600 (321) robinisback2014 (58) 17.741 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
601 (322) fujix009 (49) 17.659 0 0.39% Donkey 5/6/6/6
602 (322) angela2016 (54) 17.742 0 0.39% Donkey
603 (323) TeXasGiXXer-TFG (53) 🤩 17.661 0 0.39% Donkey 9/8/9/9
604 (323) Chrizzo81-TFG (50) 17.743 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
605 (324) koyatoyama5 (48) 17.662 0 0.39% Donkey 4/3/3/3
606 (324) beuss75 (56) 17.747 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
607 (325) FR-FabienC (61) 17.662 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
608 (326) Abysm-TFG (44) 🤩 17.664 0 0.39% Donkey
609 (327) GR-Giotis13-TFG (59) 🤩 17.665 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
610 (327) Tempelhof_42 (59) 🤩 17.749 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
611 (328) moko3298 (68) 17.666 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
612 (329) stony3 (52) 17.670 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
613 (329) dj-guzzler (46) 🤩 17.749 0 0.40% Donkey
614 (330) #TF- Owen (36) 17.671 0 0.40% Donkey
615 (330) jtt633 (50) 17.749 0 0.40% Donkey 9/10/10/9
616 (331) NL-CasperH (61) 🤩 17.672 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
617 (331) MEX-Ivan-TFG_EL (45) 🤩 17.749 0 0.40% Donkey 1/3/2/2
618 (332) Dougggggaaa (55) 17.672 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
619 (332) SirBoxxy (50) 17.749 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
620 (333) NumNutsky (42) 17.678 0 0.40% Donkey
621 (333) RandomName46n2 (50) 17.753 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
622 (334) y_chang_sk0 (52) 17.678 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
623 (334) vimca (59) 17.755 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
624 (335) Bilo1401 (60) 17.679 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
625 (335) Abejoo (48) 17.755 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
626 (336) VK_PhoboS_34rus (46) 17.679 0 0.40% Donkey 7/7/8/7
627 (336) TM_UnWar_GT (52) 17.762 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
628 (337) strigas999 (40) 17.682 0 0.41% Donkey
629 (337) TM_sibir335_GT (53) 17.764 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
630 (338) Qwe (51) 17.682 0 0.41% Donkey 3/3/3/2
631 (338) VK.IZVOLIN (50) 17.765 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
632 (339) del220624023905 (55) 🤩 17.682 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
633 (340) chursti (43) 🤩 17.682 0 0.41% Donkey 9/10/10/10
634 (341) WDOM- (49) 17.687 0 0.41% Donkey 8/8/8/8
635 (341) sof_47 (48) 17.766 0 0.41% Donkey 3/6/5/3
636 (342) FR-Zoom-TFG (40) 🤩 17.766 0 0.41% Donkey
637 (342) christoa7x777 (47) 🤩 17.688 0 0.41% Donkey 7/6/7/7
638 (343) mrelwood_fi (56) 17.690 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
639 (343) Lehmevieira (57) 17.769 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
640 (344) del220928083604 (46) 🤩 17.691 0 0.41% Donkey
641 (344) orangeblue20 (48) 17.771 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
642 (345) heyrouan (60) 17.691 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
643 (345) mailsoptunna (52) 🤩 17.771 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
644 (346) RF.Naum40rus (55) 17.692 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
645 (346) iWayzix (44) 17.773 0 0.42% Donkey 5/5/6/5
646 (347) noohbh (50) 17.692 0 0.42% Donkey 9/10/9/9
647 (347) MEXAHNK_rus (48) 17.775 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
648 (348) g-rom84 (56) 17.695 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
649 (348) lafissureprod (53) 17.776 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
650 (349) bent9294 (52) 17.695 0 0.42% Donkey 6/6/7/6
651 (349) DJKreestal-TFG (48) 17.779 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
652 (350) brettmilleruk (50) 17.696 0 0.42% Donkey 4/4/4/6
653 (350) KENR0CZEN (52) 17.780 0 0.42% Donkey 7/6/7/6
654 (351) catto5 (55) 17.697 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
655 (351) sad4life89 (49) 17.781 0 0.42% Donkey 6/6/7/6
656 (352) EdikTay (52) 17.698 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
657 (352) superwera (53) 17.782 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
658 (353) andrewespinal7 (54) 17.699 0 0.43% Donkey 8/9/9/9
659 (353) AntiCop24rus (42) 17.782 0 0.43% Donkey
660 (354) HC_Ulmac (36) 17.699 0 0.43% Donkey
661 (354) R6Dev_Negikun (50) 17.786 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
662 (355) Fuad_Xalilov (56) 17.699 0 0.43% Donkey 10/9/10/9
663 (355) Alofka (56) 17.789 0 0.43% Donkey 9/9/9/8
664 (356) rheath92 (40) 17.705 0 0.43% Donkey 2/3/5/4
665 (356) JerichoHHR (50) 17.793 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
666 (357) del211114070906 (52) 17.706 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
667 (357) OdE_Drufus (47) 17.795 0 0.43% Donkey 7/7/7/7
668 (358) Ronjay24 (44) 🤩 17.706 0 0.43% Donkey 4/4/3/3
669 (358) jtoro2016 (46) 17.799 0 0.43% Donkey
670 (359) biserdimitrow (49) 17.708 0 0.43% Donkey 5/5/5/5
671 (359) loaiciga (45) 17.799 0 0.43% Donkey
672 (360) del220624035301 (62) 17.708 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
673 (360) Dientitim (39) 17.799 0 0.43% Donkey
674 (361) eternity909 (51) 17.709 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
675 (361) Ph0enicz (46) 🤩 17.799 0 0.43% Donkey 6/8/8/10
676 (362) DonGiovanni1981 (53) 17.710 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
677 (362) keane162015 (52) 17.803 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
678 (363) chadswanson7587 (51) 17.710 0 0.44% Donkey 8/9/8/9
679 (363) SPWally102 (45) 17.803 0 0.44% Donkey 2/3/4/4
680 (364) Elias_Willibald (44) 17.711 0 0.44% Donkey
681 (364) Panic_Switch (58) 17.803 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
682 (365) dedbombom (44) 17.712 0 0.44% Donkey 6/6/6/6
683 (365) pixology (53) 17.805 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
684 (367) AUT-Danandi (61) 🤩 17.716 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
685 (367) GSAdventure (46) 17.806 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
686 (368) Antonszao (57) 17.716 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
687 (368) HorsFcker (55) 17.807 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
688 (369) vaniano (51) 17.716 0 0.44% Donkey 7/7/8/7
689 (369) Gizmosolbjerg (59) 17.809 0 0.44% Donkey 6/6/6/6
690 (370) UA-StasRaz-TFG (56) 17.720 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
691 (370) del220715040611 (43) 17.809 0 0.45% Donkey
692 (371) ernandezmanuelf (57) 17.722 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
693 (371) Blaraeh (46) 17.809 0 0.45% Donkey 10/10/10/9
694 (372) vincentlagier4 (47) 17.722 0 0.45% Donkey 5/5/5/5
695 (372) chrisscorrado (47) 17.810 0 0.45% Donkey 4/4/3/3
696 (373) del221012065901 (51) 17.723 0 0.45% Donkey 10/10/10/9
697 (373) johnnypapersack (46) 17.810 0 0.45% Donkey 8/10/8/9
698 (374) royxu (46) 17.723 0 0.45% Donkey 9/9/9/9
699 (374) X_Animatronic_Y (47) 17.812 0 0.45% Donkey
700 (375) BG-LeSTeR (54) 17.724 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
701 (375) Py2014 (57) 17.813 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
702 (376) del220713084502 (57) 17.724 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
703 (376) Syncode69 (51) 17.814 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
704 (377) ethankingz71 (52) 17.724 0 0.45% Donkey 9/8/9/9
705 (377) Chronic2ooI (37) 17.814 0 0.45% Donkey
706 (378) Guittuner13 (46) 17.726 0 0.46% Donkey 5/5/5/5
707 (378) r0li27 (45) 17.814 0 0.46% Donkey 9/9/9/10
708 (379) shenmi123 (59) 17.726 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
709 (379) TM_RUNTRICKS_UA (51) 17.815 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
710 (380) giofrodo (49) 17.727 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
711 (380) del220520092205 (43) 17.815 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
712 (381) AustinG_FL (52) 17.728 0 0.46% Donkey 9/10/9/10
713 (381) Noxamus (47) 🤩 17.815 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
714 (382) qiubulls (51) 17.728 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
715 (382) Powajack (46) 17.815 0 0.46% Donkey 7/7/7/7
716 (383) tomgeoffery1 (53) 17.730 0 0.46% Donkey 8/7/8/8
717 (383) l0r3nz069 (58) 17.816 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
718 (384) XxxxxX (48) 17.730 0 0.46% Donkey 1/1/1/1
719 (385) NioBiuMxAELiTe (43) 17.731 0 0.46% Donkey 5/5/5/5
720 (385) GER-Phantom-TFG (53) 17.816 0 0.46% Donkey
721 (386) fstam2011 (49) 🤩 17.816 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
722 (387) marcosdelrom (43) 17.816 0 0.47% Donkey 2/1/2/2
723 (387) Daz696969 (48) 17.732 0 0.47% Donkey 6/7/7/7
724 (388) Behbouche (39) 17.732 0 0.47% Donkey
725 (388) Deuxbaguettes (49) 17.816 0 0.47% Donkey 5/5/5/5
726 (389) muliaboy (54) 🤩 17.732 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
727 (389) XxBadDablorxX (46) 🤩 17.816 0 0.47% Donkey
728 (390) joshyyy20 (40) 17.737 0 0.47% Donkey
729 (390) Xpicos (42) 17.816 0 0.47% Donkey
730 (391) axwell78000 (45) 17.737 0 0.47% Donkey 3/2/2/2
731 (391) del210404034715 (22) 17.820 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
732 (392) Lepetityugo (49) 17.738 0 0.47% Donkey 7/6/7/6
733 (392) Pet4rd2016 (42) 17.822 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
734 (393) Davizbeland (56) 17.740 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
735 (393) Arnobase (51) 17.823 0 0.47% Donkey 5/5/5/5
736 (394) Binestix (50) 17.741 0 0.47% Donkey 3/3/4/4
737 (395) Dino_Barry07 (44) 17.742 0 0.48% Donkey
738 (395) del221102043504 (47) 17.825 0 0.48% Donkey 6/7/7/7
739 (396) RF_Mechanik (55) 17.742 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
740 (396) EarthBody (43) 🤩 17.826 0 0.48% Donkey 2/5/10/5
741 (397) sacra_jpn (59) 17.743 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
742 (397) Redcrossern (53) 17.826 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
743 (398) YoUnG GuN (37) 17.743 0 0.48% Donkey
744 (398) nazar20132014 (55) 17.827 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
745 (399) rbing (44) 17.744 0 0.48% Donkey 4/4/4/4
746 (400) del211114101206 (49) 17.745 0 0.48% Donkey 5/6/6/6
747 (400) HOLHOKHAUST (54) 17.828 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
748 (401) ZanzibarGOG (44) 17.747 0 0.48% Donkey
749 (401) PetraDubs-TFG (39) 17.828 0 0.48% Donkey
750 (402) ricbarr2015 (54) 17.749 0 0.48% Donkey 8/8/8/8
751 (402) FatalDragon69 (51) 17.829 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
752 (403) kchapkanov (53) 17.749 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
753 (403) del210327125709 (40) 17.832 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
754 (404) dimasseptian999 (54) 🤩 17.758 0 0.49% Donkey 6/7/6/6
755 (404) justinman114 (52) 17.832 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
756 (405) ReiFernet (48) 17.758 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
757 (405) Kryzee (54) 17.832 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
758 (406) Warmouse (50) 17.764 0 0.49% Donkey
759 (406) Gavroche1983 (54) 17.832 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
760 (407) gianlupinoo (49) 17.765 0 0.49% Donkey
761 (407) supertramphaze (48) 🤩 17.838 0 0.49% Donkey
762 (408) fing451-_ (46) 17.765 0 0.49% Donkey 2/2/2/2
763 (408) mcakaev (55) 17.839 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
764 (409) renards55 (53) 17.765 0 0.49% Donkey 7/6/3/2
765 (409) loganmancalbaja (46) 17.839 0 0.49% Donkey 3/4/4/3
766 (410) fljkfl (55) 17.766 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
767 (410) kpasa1993 (52) 17.840 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
768 (411) zaqron (44) 17.772 0 0.49% Donkey 3/3/4/2
769 (411) posthuman2 (54) 17.843 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
770 (412) FerJMS (54) 17.774 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
771 (412) JzumK1986 (57) 🤩 17.844 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
772 (413) yaoyaohzl (60) 17.777 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
773 (413) nolfum (51) 17.845 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
774 (414) FR-Crixus (58) 🤩 17.777 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
775 (414) JamesBlackout (55) 17.845 0 0.50% Donkey 5/3/5/3
776 (415) jackal_364 (50) 17.778 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
777 (415) VK.Uimbli_SPb (55) 17.846 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
778 (416) yakush13 (57) 17.778 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
779 (416) MAGfr45 (42) 🤩 17.847 0 0.50% Donkey
780 (417) peps991 (45) 17.781 0 0.50% Donkey 6/6/6/6
781 (417) StoneCold__ET (45) 🤩 17.848 0 0.50% Donkey 6/6/6/6
782 (418) denhen2014 (50) 17.782 0 0.50% Donkey 7/7/8/7
783 (418) Dayko89 (54) 17.849 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
784 (419) SynopTica (41) 17.788 0 0.50% Donkey
785 (419) filipwahlberg22 (40) 17.849 0 0.50% Donkey
786 (420) Knut71 (49) 17.789 0 0.51% Donkey 6/6/7/6
787 (420) cresteri (51) 17.849 0 0.51% Donkey 5/5/6/6
788 (421) Zhek63 (51) 17.791 0 0.51% Donkey 5/5/5/5
789 (421) RRATEY9 (39) 17.849 0 0.51% Donkey 1/1/1/1
790 (422) BanDeRolla_ (54) 17.793 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
791 (422) julien91280 (49) 🤩 17.849 0 0.51% Donkey 8/8/8/8
792 (423) StPeter74 (47) 🤩 17.796 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
793 (423) Mosa607 (55) 17.854 0 0.51% Donkey 8/6/7/5
794 (424) Jester_JYH (50) 17.798 0 0.51% Donkey 5/4/5/5
795 (424) MrUgiits (53) 17.854 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
796 (425) s4r4w4n (54) 17.799 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
797 (425) kzj78 (44) 17.855 0 0.51% Donkey
798 (426) DILOUTE44 (50) 17.799 0 0.51% Donkey 7/7/7/7
799 (427) didie7286 (43) 17.799 0 0.51% Donkey
800 (427) BBF-III (55) 17.861 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
801 (428) CN-WestBrook (72) 17.799 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
802 (428) malaikah7_uni (56) 17.861 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
803 (429) monkey2690 (55) 17.803 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
804 (429) Panutin (52) 17.862 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
805 (430) sparky.exe (54) 17.804 0 0.52% Donkey 6/6/5/6
806 (430) menu77-TFG (51) 17.863 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
807 (431) GC71 (58) 17.811 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
808 (432) RF_aRMAta (54) 17.812 0 0.52% Donkey
809 (432) Saitama-sense1 (43) 17.865 0 0.52% Donkey
810 (433) billsheu (53) 17.813 0 0.52% Donkey 9/10/9/9
811 (433) killer-two (56) 🤩 17.866 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
812 (434) Pat0508 (61) 17.816 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
813 (434) evilsean42 (43) 17.866 0 0.52% Donkey 2/2/2/2
814 (435) AnimalF123 (37) 17.819 0 0.52% Donkey
815 (435) barbaricgentlem (54) 🤩 17.866 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
816 (436) AUS-mr_matt-TFG (46) 17.822 0 0.52% Donkey 3/4/4/4
817 (436) Tichoslapek-TFG (54) 🤩 17.866 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
818 (437) a8r4h4mm4rtinez (40) 17.822 0 0.53% Donkey 3/4/4/4
819 (437) IT-matassa (49) 17.866 0 0.53% Donkey 7/7/8/8
820 (438) hektiman (60) 17.823 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
821 (438) Babywka_killer (51) 17.866 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
822 (439) Megaman x (38) 17.824 0 0.53% Donkey
823 (439) SamuelHNeves (42) 17.869 0 0.53% Donkey
824 (440) schoeckleo (54) 17.826 0 0.53% Donkey 8/9/8/9
825 (440) b1sse (47) 17.871 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
826 (441) nicorie54 (60) 17.826 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
827 (442) Alib0ulala_T3F (48) 🤩 17.873 0 0.53% Donkey 5/6/5/5
828 (443) msuredhawk20 (52) 17.827 0 0.53% Donkey 7/8/8/7
829 (443) xXdean09Xx (45) 🤩 17.879 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
830 (444) Antares_OT (49) 17.879 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
831 (444) eagle-igor (37) 17.831 0 0.53% Donkey
832 (445) Kalob54 (44) 17.831 0 0.54% Donkey 4/4/5/3
833 (445) Jaimecan_69 (46) 17.879 0 0.54% Donkey 7/7/7/6
834 (446) del210325105911 (44) 17.831 0 0.54% Donkey
835 (446) del210630023603 (56) 17.881 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
836 (447) Kofanatik-TFG (46) 🤩 17.831 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
837 (447) billock11 (45) 17.882 0 0.54% Donkey 3/4/7/4
838 (448) ldcrmk27 (56) 17.832 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
839 (448) CRO-Boogie-TFG (44) 🤩 17.882 0 0.54% Donkey 9/10/10/10
840 (449) kalonji33 (56) 17.832 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
841 (449) Spr1te_BY (52) 17.882 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
842 (450) JPN-Roll (53) 17.836 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
843 (450) RedDevil-TFG (44) 🤩 17.882 0 0.54% Donkey
844 (451) Hiiibouuux (58) 17.840 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
845 (451) erprimikdei (50) 17.882 0 0.54% Donkey 5/5/6/6
846 (452) del220709030710 (54) 17.841 0 0.54% Donkey 8/8/8/8
847 (452) Ipsum124rus (44) 17.882 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
848 (453) flowmo33 (52) 17.841 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
849 (453) lStruckl (46) 17.882 0 0.55% Donkey 5/5/7/5
850 (454) Klawd_ (54) 17.842 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
851 (454) DanielDuende9 (45) 17.888 0 0.55% Donkey 9/8/10/8
852 (455) Goukazaru2 (46) 17.843 0 0.55% Donkey 3/3/3/3
853 (455) jlp373 (53) 17.888 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
854 (456) dead_men2015 (51) 17.844 0 0.55% Donkey
855 (456) Chemical-TBR (52) 🤩 17.889 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
856 (457) Vayden15 (44) 🤩 17.845 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
857 (457) Emseee (35) 🤩 17.890 0 0.55% Donkey
858 (458) aaatkmsaaa (50) 17.846 0 0.55% Donkey 8/8/8/8
859 (458) ChrizHE (59) 17.890 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
860 (459) alexseaton22 (49) 17.846 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
861 (459) MystikMinnow (50) 🤩 17.890 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
862 (460) mudughira (55) 🤩 17.847 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
863 (460) PH-elokko13-TFG (42) 🤩 17.892 0 0.55% Donkey
864 (461) cM0ra (53) 17.849 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
865 (461) Marutab (46) 🤩 17.895 0 0.56% Donkey
866 (462) jeune25 (50) 17.849 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
867 (462) juniorr_dias (49) 17.896 0 0.56% Donkey
868 (463) xane12 (38) 17.854 0 0.56% Donkey
869 (463) hauntersessa (62) 17.896 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
870 (464) hwut (45) 17.855 0 0.56% Donkey 3/3/3/3
871 (464) rovellabryan (57) 17.897 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
872 (465) Serge-y2517 (52) 17.855 0 0.56% Donkey 8/7/8/7
873 (465) Lukasvianna (53) 🤩 17.897 0 0.56% Donkey
874 (466) dannelson752 (51) 17.857 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
875 (466) sebyaa (51) 🤩 17.898 0 0.56% Donkey 7/8/8/7
876 (467) GarayKa (57) 17.858 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
877 (467) JUST.SAVAGE. (42) 🤩 17.898 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
878 (468) ssilenceikillyu (55) 17.858 0 0.56% Donkey 8/9/9/9
879 (468) TM_Exclusive_GT (46) 17.899 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
880 (469) super_furry (55) 17.859 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
881 (469) PiT-TgT (49) 17.899 0 0.56% Donkey 8/6/7/7
882 (470) aitortillazo (45) 17.860 0 0.57% Donkey 6/6/7/6
883 (470) randy-sgclan22 (40) 17.899 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
884 (471) checknickelson (47) 17.861 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
885 (471) Pastaga_orgeat (52) 17.899 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
886 (472) ryansimmons3990 (48) 17.862 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
887 (472) rodra97 (49) 17.903 0 0.57% Donkey 7/7/6/6
888 (473) graziano.fr2016 (31) 17.862 0 0.57% Donkey
889 (473) del220909070209 (45) 17.907 0 0.57% Donkey 1/0/1/1
890 (474) del220520102006 (54) 17.862 0 0.57% Donkey 3/3/3/3
891 (474) los13sol (51) 17.908 0 0.57% Donkey 6/9/8/7
892 (475) Surf-tiki_TFG (49) 🤩 17.862 0 0.57% Donkey 9/9/9/9
893 (475) suicyco-UK (53) 🤩 17.908 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
894 (476) AngusRockt (45) 17.863 0 0.57% Donkey 7/9/7/7
895 (476) tigeroo408 (28) 17.911 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
896 (477) Spin1r6 (46) 17.863 0 0.57% Donkey 10/8/8/9
897 (477) del220629085202 (46) 17.911 0 0.57% Donkey
898 (478) del210324115024 (56) 🤩 17.863 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
899 (478) bongi8 (45) 🤩 17.912 0 0.58% Donkey 7/6/8/6
900 (479) Mase (34) 17.865 0 0.58% Donkey
901 (479) holy52015 (45) 17.913 0 0.58% Donkey 5/6/5/5
902 (480) Azincath (35) 🤩 17.865 0 0.58% Donkey
903 (480) leventcavusoglu (45) 17.914 0 0.58% Donkey
904 (481) karimarjo (58) 17.866 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
905 (481) XwariusX (49) 🤩 17.916 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
906 (482) dc420510 (52) 17.866 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
907 (482) RandomCamper (49) 17.916 0 0.58% Donkey 7/6/7/7
908 (483) dimitristhodis5 (50) 🤩 17.870 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
909 (484) CHN-GUI.RX (60) 🤩 17.870 0 0.58% Donkey 10/10/10/9
910 (484) GiannisKTMexc (51) 17.920 0 0.58% Donkey 2/3/3/5
911 (485) del211114044104 (52) 17.874 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
912 (485) pawlito1986 (48) 17.921 0 0.58% Donkey 7/7/7/6
913 (486) GranitNUR (51) 17.876 0 0.59% Donkey 9/9/9/9
914 (486) super_momo76 (49) 17.923 0 0.59% Donkey
915 (487) felixndumitresc (45) 17.876 0 0.59% Donkey 3/3/3/3
916 (487) del210513060604 (42) 17.923 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
917 (488) flowinflow (53) 17.877 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
918 (488) vk_knev (75) 17.925 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
919 (489) Septics0ul (48) 17.878 0 0.59% Donkey 8/8/8/8
920 (489) iole7 (49) 17.927 0 0.59% Donkey 5/6/4/7
921 (490) Djondjoli (47) 17.878 0 0.59% Donkey
922 (491) Ghost-gr_TFG (55) 17.878 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
923 (491) oihana67 (46) 17.932 0 0.59% Donkey 8/8/8/8
924 (492) Fredskye (50) 17.881 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
925 (492) hadji100 (47) 🤩 17.932 0 0.59% Donkey 7/7/7/7
926 (493) Rereraser (59) 17.882 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
927 (493) David797312 (35) 17.932 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
928 (494) rikimaru39 (55) 17.882 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
929 (494) mathieudek (53) 17.932 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
930 (495) NOR-MarJaco (51) 17.887 0 0.60% Donkey 7/7/6/6
931 (495) Akamoid (42) 17.932 0 0.60% Donkey
932 (496) Drew197914 (50) 17.889 0 0.60% Donkey 9/9/8/9
933 (497) kemuiro (56) 17.893 0 0.60% Donkey 8/10/10/10
934 (497) de.nay (43) 17.932 0 0.60% Donkey 6/6/7/7
935 (498) mattlenoz (49) 17.894 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
936 (498) sandra.bartylla (55) 17.932 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
937 (499) jayrsmith (41) 17.895 0 0.60% Donkey 5/4/5/4
938 (499) mcgsys (58) 17.938 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
939 (500) sethstadheim (47) 17.896 0 0.60% Donkey 6/6/6/6
940 (500) Tiwenty76 (47) 17.939 0 0.60% Donkey 5/5/5/4

(Page 1 of 84) 2 >

Generated In 0.6024 Seconds.
Logos and trademarks are property of Trials and Redlynx.